Przedszkole Patryk Jonkowo

SYSTEM OCENIANIA POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ DZIECKA w PRZEDSZKOLU „PATRYK”

 

Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one wartości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, a tym bardziej człowieka nieukształtowanego jeszcze – dziecka.

Nagradzamy za:

- podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym,

- za bezinteresowną pomoc słabszym,

-  za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka),

- za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury)

Formy nagród:

- pochwała wobec grupy,

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed rodzicami,

- pochwała w postaci naklejki („odznaka”, „order”),

- dostęp do czegoś atrakcyjnego.

Ustalając pewne normy postępowania, zakazy itp. musimy również ustalić określone konsekwencje za brak podporządkowania się nim.

Negatywną ocenę otrzymujemy za:

- nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i przedszkolu,

- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

- agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty (lub przeszkadzanie innym        w zabawie),

- niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

Formy oceny zachowań negatywnych:

- słowne upomnienie czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad),

- poinformowanie rodziców o przewinieniu,

- odsunięcie na krótki czas od zabawy (w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej   informacji dotyczącej czynu, a nie uderzające w charakter dziecka),

- upomnienie wobec grupy,

- naklejka np. obrazek ze smutną buzią.

© Przedszkole Patryk Jonkowo, Panel administracyjny
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: REVOLWEB.pl