Przedszkole Patryk Jonkowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA „PATRYK” w Jonkowie

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

CELE PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
2. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Cele szczegółowe przedszkola:
· wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
· budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
· kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
· rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
· stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
· troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
· budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
· wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
· kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
· zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
3. organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
5. organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
6. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
7. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
8. informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
9. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

Realizując zadania PRZEDSZKOLE:
1. Jest placówką opiekuńczo- wychowawczo- kształcącą, do której uczęszczają dzieci od dwu
i pół roku do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania
stanowiska nauczyciela Przedszkola.
3. Realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 23 grudnia
2008r. opierając się na programach wychowania przedszkolnego „Kolekcja przedszkolaka” wydawnictwa Nowa Era.
4. Sprawuje nad dziećmi opiekę, odpowiednio do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz
możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
5. Prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego
indywidualnego rozwoju.
6. Organizuje zajęcia dodatkowe.
7. Współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
8. Zapewnia trzy posiłki dziennie.
9. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.00 z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych oraz ustalonych przez organ prowadzący.

PRAWA DZIECKA:
1. Dzieci mają prawo do :
- właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności
osobistej,
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
3. Organ prowadzący Przedszkole jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie  przy zapisie dziecka do przedszkola.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się wyłącznie dzieci zdrowe.
6. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
a) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,
b) pomimo zgłaszanych przez nauczycieli uwag do rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe,
c) kiedy dziecko zagraża innym dzieciom chorobami pasożytniczymi,
c) informacje podane z karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawda;
d) dziecko nie jest regularnie przyprowadzane do Przedszkola oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności
dziecka ponad 14 dni;
e) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIE PO ZAJĘCIACH, ZAPEWNIAJĄCE PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO:
1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.
2.Aby upoważnić osoby trzecie do odbierania dziecka z przedszkola należy wypełnić pisemne upoważnienie wraz z kartą zgłoszeniową dziecka.
3. Wyklucza się odbieranie dziecka po zajęciach przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.
4. Dziecko przyprowadzane do punktu musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela
5. W chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU:
1. Nauczyciel współdziała z rodzicami/opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa
rodziców/opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania Przedszkola oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2. Nauczyciel korzysta z pomocy rodziców/opiekunów w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
3. Nauczyciel Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom/opiekunom w zakresie pracy z dziećmi w tym celu organizuje
zebrania, prelekcje oraz zajęcia otwarte z rodzicami.
4. Nauczyciel zamieszcza bieżące informacje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola.
5. Nauczyciel systematycznie przygotowuje wystawki twórczości plastycznej dzieci.
6. Nauczyciel dba o właściwą jakość pracy wychowawczo -dydaktycznej poprzez:
a) realizacje programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w Przedszkolu,
b) planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość,
c) informuje o postępach i problemach dzieci rodziców/opiekunów.
7. Nauczyciel zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:
- uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w Przedszkolu;
- reagowanie na wszelkie nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarnych gestów itp.
- tworzenie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.
8. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.
9. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:
a) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
b) kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne,
c) organizowanie spotkań z psychologiem, logopedą.
10. W Przedszkolu nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych, należy to do obowiązków rodziców/opiekunów.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.
2. Przedszkole jest czynne od 6.30 do godziny 18:00.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
4. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin dziennie.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli.
7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny zajęć prowadzonych w Przedszkolu.
8. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU:
1. Termin i sposób rekrutacji na dany rok szkolny określa organ prowadzący. Szczegółowy regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej Organu prowadzącego.
2. Bezpośrednio po zakończeniu rodzice dzieci przyjętych będą informowani o wynikach rekrutacji listownie lub drogą elektroniczną.
3. Rodzice zgłaszają się z dzieckiem do Przedszkola lub biura, które mieści się w Olsztynie na ul. 11 Listopada 5, gdzie wypełniają kartę zgłoszenia.

© Przedszkole Patryk Jonkowo, Panel administracyjny
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: REVOLWEB.pl